Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeTTord af Hafsgaard
Torbens datter Sang Tore Hikke
S Forbogstav U
 
   
   

Tord af Hafsgaard

1.
Det var Tord aff Hafsgaard,
rider offuer de grønne Enge:
Der tabte han sin Hammer af Guld,
og borte var den saa lenge.
Saa vinder man Sverkind.

2.
Det var Tord af Hafsgaard,
han taler til Broder sin:
Du skalt fare til Nordens Field,
og liuse efter Hammer min.
Saa vinder man.

3.
Det var Lokke Leyemand,
setter sig udi Fædre Ham:
Saa fliver hand til Nordens Field,
alt over det salte Vand.
Saa vinder man.

4.
Mit udi den Borgegaard
og der agselet han sin Skind:
Saa gaar han i Høyeloft,
for leden Tosse Grefve ind.
Saa vinder man.

5.
Være velkommen Lokke Leyemand,
du vær vel kommen her:
Hvor stander til udi Hafsgaard,
og hure stander Landet der (?)
Saa vinder man Sverkind.

6.
Vel stander til paa Hafsgaard,
og vel stander Landet der:
Tord haver sin Hammer mist,
derfore kommer ieg her.

7.
'Ikke fanger Tord sin Hammer igien,
du føre hannem saa for Ord:
Under Femtem Fafne oc Firetyve,
der ligger han grafven i Jorde.
Saa vinder.


8.
Ikke fanger Tord sin Hammer igien,
end siger ieg dig saa:
Med mindre i give mig Jomfru Fridlefsborg, med alt det Gods I aa.

9.
Det vaar Lokke Lejemand,
setter sig udi Fedre Ham:
Saa fløy han tilbage igien,
alt over det salte Vand.
Saa vinder man.

10.
Mit udi den Borgegaard,
der Agseler han sit Skind:
Saa gaar hand i Borgstue,
for kiereste Broder sin.
Saa vinder man.

11.
'Ikke fanger du din Hammer igien,
der maa du lide paa:
Med mind(r)e han fanger Jomfru Fridlefsborg, og alt det Gods vi aa.
Saa vinder.

12.
Der til svarede den stolte Jomfru(,)
paa Benken som hun sad:
I giver mig heller en Christen Mand
end denne her Trold saa led.

13.
Da ville vi tage vor gamle Fader,
saa vel vi børste hans Haar:
Førre vi hannem til Norden Field,
for mig han Brud fremgaar.
Saa vinder.

14.
Førde de denne gamle unge Brud,
førde hende i Bryllups Gaard:
Det maa ieg for sanden sige,
der vaar ey Guld for Lægeren spard.
Saa vinder.


15.
Saa toge de den væne Brud,
sætte hende paa Brudebenk:
Forre da gik han Tosse Grefve,
hannem lyster for Bruden at skienke.
Saa vinder.

16.
Femten Oxe Kro(p)pe dem aad hun op,
der til Tredive Svine-flykke:
Siu hundrede Brød hendis Maaltiid var,
førend hun begered at drikke.
Saa vinder han Sverkind.

17.
Vel Tolv Lester Øll dem drak hun ud,
førend hun kunde tørsten slykke:
End drak hun vd den Hanke Ballie,
saa tog hun til at hikke.

18.
Tosse Grefven gaar ad Gulfvet frem,
sine Hænder monne han vride:
Hveden er os den unge Brud,
hun vil saa meget æde.

19.
Tosse Grefve taler til Kielder Svend,
forsømme du Tappen ikke:
Her haver giest saa underlig en Brud,
saa meget vil hun drikke.

20.
Svarede det liden Lokke,
og smiler han under Skind:
I Otte Dage haver hun ey ædt,
saa saare da stunder hun hid(.)
Saa vinder han Sverkind.

21.
Meldte det liden Tosse-Grefve,
og saa tog han paa:
I kalde mig at Taffel Svenne,
bede dem for mig indgaa.
Saa vinder han.

22.
I hente mig ind den Hammer af Guld,
jeg vil den gierne ombære:
Kand ieg ellers ved Bruden skilles
enten for Skam eller ære.

23.
Otte da vare de Kiæmper,
som Hammeren bare ind paa Træ:
Saa lagde de den saa snildelig,
tvert offuer Brudens Knæ.

24.
Det var den unge Brud,
tog Hammeren i sin Haand:
Det vil ieg for Sanden sige,
hun vende den som en Vaand.

25.
Først slog hun Tosse-Grefve,
den Trold baade læd og lang:
Saa slog hun de andre smaa Trolde,
at dørren den giordes dem trang.
Saa vinder han Sverkind.

26.
Sorgfuld da vare de Geste,
og alle de Nordnes Mænd:
De finge Hug og Dødelig Saar,
der af saa blegnedes Kind.
Saa vinder han Sverkind.

27.
Det vaar Lokke Leyemand,
monne sig saa vel omtenke:
Nu ville vi fare hiem til vort Land,
og spone vor Fader en Enke.
Saa vinder han Sverkind.
Pippi Groving  pippilokedyrker@gmail.com


 
øhh er den ikke bare en lille smulge lang?
Cate  
 
Det gør da intet at den er lang. Det er med til at fortælle historien rigtigt. Og desuden var folkeviser oftest lange.

Jeg har set viser der er dobbelt så lange - hvis ikek længere :)
Kirstine Krath  
 
Det er faktisk en omskrivning af Thors Brudefærd. Og sangen er kortere end historien.
Tord=Thor
Tosse Greve=Turse/Trym
Lokke=Loke
Fridlefsborg=Freja
Det er fantastisk
Pippi  pippilokedyrker@gmail.com
 
Den længste danske folkevise jeg har set har 200 vers :)
Lise  lisedengrummeaddgmaildotcom
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeTTord af Hafsgaard
Torbens datter Sang Tore Hikke
S Forbogstav U