Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeVVänner och Fränder (Rudegull seglar iväg med sin trolovade)
Vuggevise Sang Vølvens sang
U Forbogstav W
 
   
   

Vänner och Fränder (Rudegull seglar iväg med sin trolovade)

1.
Vänner å fränder de lade om råd,
hur de skulle gifta bort sin fränka i år,
- uti rosen -
de lade om råd,
hur de skulle gifta bort sin fränka i år.

2.
Dig vilja vi giva en konungason till man,
å han har mera guld än rika Roland haver land.
- uti rosen -
en konungason till man,
å han har mera guld än rika Roland haver land.

3.
Söndag å måndag bådet utgick,
tisdag å onsdag beskådas va hon fick.
- uti rosen -
bådet utgick,
tisdag å onsdag beskådas va hon fick.

4.
Torsdag å fredag blandades vin,
lördag å söndag dracks hedersdagen in.
- uti rosen -
blandades vin,
lördag å söndag dracks hedersdagen in.

5.
De drucko i dagar, de drucko i två,
men aldri ville bruden åt sängena gå.
- uti rosen -
de drucko i två,
men aldri ville bruden åt sängena gå.

6.
Men när de hade druckit i dagarna tre,
då först ville bruden åt sängena se.
- uti rosen -
i dagarna tre,
då först ville bruden åt sängena se.

7.
Då kom där in en liten sjödräng,
å han var allt klädd uti blå kjortelen.
- uti rosen -
liten sjödräng,
å han var allt klädd uti blå kjortelen.

8.
Han ställde sej vi bordet, han talade så:
Ja ser endast masterna som där gå.
- uti rosen -
han talade så:
Ja ser endast masterna som där gå.

9.
Ja ser endast master båd bruna å blå
å själva rika Rolan han ståndar därpå.
- uti rosen -
båd bruna å blå
å själva rika Rolan han ståndar därpå.

10.
Då ville bruden sej till högan loftet gå,
så gick hon den vägen åt sjöastranden låg.
- uti rosen -
till högan loftet gå,
så gick hon den vägen åt sjöastranden låg.

11.
Hon sprang uppå stenar, hon sprang uppå tå,
hon aktar sej väl för de böljorna de blå.
- uti rosen -
sprang uppå tå,
hon aktar sej väl för de böljorna de blå.

12.
Å unga bruden togo de i skeppet in,
där bjödo de henne både mjöd å vin.
- uti rosen -
skeppet in,
där bjödo de henne både mjöd å vin.

13.
Å Gud nådade mej för barnena de små,
ja stängde igen dörren å gick därifrå.
- uti rosen -
barnena de små,
ja stängde igen dörren å gick därifrå.

14.
De ser ja på dina vita fingrar små,
att vigningsring ej suttit på dem förrän igår.
- uti rosen -
vita fingrar små,
att vigningsring ej suttit på dem förrän igår.

15.
De ser ja på dina gyllengula hår,
att brudekrans ej suttit på dem förrän igår.
- uti rosen -
gyllengula hår,
att brudekrans ej suttit på dem förrän igår.

16.
De ser ja på dina snövita bröst,
att de ej ha varit någon småbarnatröst.
- uti rosen -
snövita bröst,
att de ej ha varit någon småbarnatröst.

17.
Å unga bruden satte sej vi rika Rolans sida,
hon kände sej varken sorgsen eller kvida.
- uti rosen -
vi rika Rolans sida,
hon kände sej varken sorgsen eller kvida.

18.
Å unga bruden lade sej på rika Rolans arm,
hon vaknar ej förrän i sjukonungaland,
- uti rosen -
på rika Rolans arm,
hon vaknar ej förrän i sjukonungaland.
Robin Rönnlund  ofeig@hotmail.com


 
En svensk folkevise fra Lappland om Rike Rudegull, i denne vise kallad Roland.
Det er den ende svenske folkevise med upprepande omkvæde.
Robin Rönnlund  ofeig@hotmail.com
 
Denne sang kan også findes på svenske Garmarnas CD, "Guds Spelmän".
Tore  tore@eidolon.dk
 
Hov! Denne her har jeg da hørt med en dansk tekst. Er der nogen, der kender den?

Mvh.
Munchkin
Rikke Sørensen  munchkin@image.dk
 
Denna ballad är en av de mest spridda i Norden och har otaliga varianter, varav Garmarnas som återges här ovan är en av de nyaste.

Munchkin: Du har förmodligen hört någon variant som antingen har traderats ned i en levande tradition, då detta är en av de mest seglivade balladerna, eller en som har återgivits utifrån någon uppteckning. Det finns många uppteckningar i både Danmark och Sverige på balladen. Jag skickar här den äldsta i Sverige kända varianten som finns upptecknad i Harald Oluffsons Visbok som troligtvis är upptecknad i Lund under dansk tid, senast 1573. Min uppteckning är en kopia på den 1837 publicerade avskriften i Svenska Fornsånger.

Söder under öö
Här täffla två herrer om en möö
I vonn till

Den förste gulterningh på taffuel bordet ran
Kong Walmar tapte och Rudhegull van
I vonn t...

Och höre tu Inga lithen söder under öö
Huru lenge lyster tigh bide migh möö

Wäll bidher iagh udi 15 åår
Så lenge som Rudhegul han tencker sigh om rådh

När femton åår wåre liden omgringh
Och icke kom Rudhegul til fästemön sin

Wenner och frender börie tenckie
Och huru skulle wij gifta wår frenckie

Wij gifue wår syster unge herren Toll
Han hafuer mer gul än Lagman haffuer iordh

Om torsdagen han til bodhan gick
Om fredagen han icke suaren fick

Om lögdagen han sin gåfuer uthgaf
Om söndagen stodh theres heders dagh

The drucko udi dagar, the drucko uthi twå
Och icke wille brudhen åth sängen gå

In kom och en lithen små drengh
Och han war klädh udi brune kiortell

Han stadde sigh för bredhe bordh
Han snackar så månge skämptes ord

Och han sågh skepet söder under ö
Medh silkes segell förgyllendes flögh

Masten udaf sölfuer, förgyllendes roo
Och dher seglar rijke Rudhengul upå

Masten udaf sölfuer, styret udaf bly
Och der seglar rijke Rudengul udi

Ingen wedh bordet thet ordet gömde
För uthan bruden, hon ladhe them i lönde

Brudhen hon talar til brudeqvinnor twå
I låfuen migh til brude huset gå!

Och gånge nu huart tu gånge will
Men aldrig giorde så modher för tigh

Bruden hon skulle til brudehuset gå
Hon tog then stigen til sjöstranden lågh

Jungfrun hon stiger på huitan sandh
Och ther sågh hon Rudhegull ladhe i landh

Jungfrun hon stiger til skepet in
O! herre Gud gif oss bör och blidan vindh

I segen min fadher mång tusend godh natt
I bedhen honom gifue och icke spare!

I segen godh natt mijn modher
I bedhen sörie medh huffue!

I segen godh natt then lille smådreng
I låthen honom såffua på silkes sengh!

I segen godh natt min festeman
I natt såfuer iagh på Rudeguls arm

Rudhegull han stiger effter stampn
Och jungfrun hafuer han i sin fampn

Jungfrun hon såmnar i skeparens fampn
Hon vacknar icke för än i tridie konge land
I vonn till
Anders Löfberg  jung_kee2@hotmail.com
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
vof.mid   536 bytes   Lydfil
Robin Rönnlund  ofeig@hotmail.com 
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeVVänner och Fränder (Rudegull seglar iväg med sin trolovade)
Vuggevise Sang Vølvens sang
U Forbogstav W